Wymagania przepisów przeciwpożarowych w stosunku do włókienniczych wyrobów zasłonowych stosowanych w obiektach użyteczności publicznej

Przepisy dotyczące warunków technicznych w 2020 roku nie uległy znaczącym zmianom, czy nowelizacjom. Jednak warto upewnić się, że nasz obiekt spełnia obowiązujące normy. Włókiennicze wyroby zasłonowe, które stosujemy w obiektach użyteczności publicznej, muszą spełniać liczne i bardzo ścisłe wymagania, które określają przepisy przeciwpożarowe.

Ograniczenia w stosunku do tkanin

Wiadome jest, że w strefach pożarowych występują ograniczenia, co do materiałów stosowanych przy wykańczaniu wnętrz obiektów użyteczności publicznej. Ograniczenia te odnoszą się przede wszystkim do stref ZL,I,ZL II, a także ZL III oraz ZL V, w których stosowanie produktów, które są łatwopalne jest całkowicie zabronione. Należy także wziąć pod uwagę rozkład termiczny tkaniny- te, które dymią intensywnie albo są toksyczne, nie mogą być używane. Ograniczenia te ujęte są w następujących kryteriach:

 • PN-EN ISO 6940:2005- norma ta powstaje na podstawie określenia zapalności próbek pionowych
 • PN-EN ISO 6941:2005- to kryterium określa zachowanie tkaniny podczas palenia, także badane są próbki umieszczone pionowo.

Badania dotyczące właściwości wyrobów włókienniczych, używany w obiektach użyteczności publicznej

Jeżeli chodzi o aranżację wnętrz przy pomocy materiałów zwisających, mowa oczywiście o np. zasłonach, firanach, czy kurtynach polskie normy, określają ich właściwości, które ujęte są w badaniach. Zapalność i rozprzestrzenianie się płomieni dotyczy wyrobów włókienniczych, które nie spełniają założeń przynajmniej jednego z kryteriów:

 • tidxi (czyli najkrótszy czas palenia, przy małym ogniu albo jednostkę czasu zapalenia), które jest równe albo większe niż 4 sekundy
 • tidxs (czyli czas spalania następczego płomieniowego albo czas, jaki zajmuje spalanie, biorąc pod uwagę określone warunki badania), mniejsze lub równe 30 sekund
 • nie występuje zjawisko przepalania trzeciej nitki
 • płonące krople nie występują

Przepisy dotyczące wymogów, co do włókienniczych wyrobów, używanych na zasłony w Polsce i w Europie

Każdy kraj posiada ścisłe uwarunkowanie na podstawie norm np. polska norma to EN 13773. We Francji należy dostosować się do założeń normy M2, powstałej na bazie NF P 92-507. Anglicy bazują na normie B2 albo B2 określonej według DIN 4102-1.

Przepisy szczegółowe

Wyroby zasłonowe podlegają wielu normą szczegółowym, które w swoim zakresie określają detale tego zagadnienia.  Są to:

 • PN-EN 1101:1999 dotyczy zasłon i firan oraz ich zachowania podczas palenia. Tutaj wyznaczenie zapalności następuje podczas użycia małego płomienia przy pionowo umieszczonych próbkach. Płomień palnika oddziałuje na powierzchnię albo krawędź dolną próbek. Badanie to pokazuje średni czas, w jakim następuje zapłon, to doświadczenie pozwala określić najkrótszy, średni czas, który wybierany jest z tych uzyskanych dla każdej strony oraz kierunku badanego wyrobu włókienniczego
 • PN-EN 1102:1999 ta norma określa jak zachowują się wyroby włókiennicze podczas rozprzestrzeniania się ognia. Tutaj płomień palnika oddziałuje na tkaninę określony czas- 10 sekund, także przeprowadzenie badania następuje przy próbkach umieszczonych pionowo, z oddziaływaniem na dolną krawędź tkaniny oraz jej powierzchnię.
 • PN-EN 13773:2004 badanie to pokazuje ile sekund płomień potrzebuje na przemieszczenie się od jednej nitki kontrolnej do kolejnej. W tej metodzie bardzo istotna jest ocena kropli, które spadają podczas badania. Badanie to pozwala na określenie klasy, która zawiera się w skali od 1 do 5, na podstawie uzyskanego wyniku następuje klasyfikacja tkanin.

Trudnopalność – obowiązujące normy

Wyroby włókiennicze, jakie stosowane są w obiektach użyteczności publicznej klasyfikowane są według następującej, pięciostopniowej skali:

 • klasa 5 w tej klasie występują płonące krople, a do tego, lub zamiast tego następuje przerwanie nitek kontrolnych
 • klasa 4 ta klasa charakteryzuje się brakiem przerwania trzecich nitek kontrolnych, nie spotkamy tu także płonących kropel
 • klasa 3 tutaj spotkamy płonące krople oraz/ albo wystąpi przerwanie trzecich nitek
 • klasa 2 w tej klasie nie spotkamy przerwania trzecich nitek
 • klasa 1 cechą charakterystyczną pierwszej klasy jest brak kropli płonących oraz brak przerwania nitek kontrolnych

Obiekty użyteczności publicznej, jakimi są np. kina, muzea, czy przedszkola muszą stosować się do wymagań, jakie określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z marca 2009 roku. Te przepisy zmieniają rozporządzenie mówiące o warunkach technicznych, jakie powinny spełniać budynki, jak i ich usytuowanie.  Polskie przepisy w tym zakresie są obowiązujące, pomimo normy, jaką wprowadzono w Europie PN-EN 13773:2004, która podaje system, przy pomocy którego klasyfikuje się wyroby zasłonowe ze względu na ich zachowanie się podczas palenia.